Procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario

Descrición: Convócanse procedementos selectivos, mediante o sistema de concurso-oposición, para cubrir 1.050 prazas no corpo de profesores de ensino secundario, 30 prazas no corpo de profesores de escolas oficiais de idiomas, 160 prazas no corpo de profesores técnicos de formación profesional e 705 prazas no corpo de mestres, situadas no ámbito de xestión da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia (código de procedemento ED001A). A continuación amosase a desagregación por especialidades e quendas correspondente ao ensino de secundaria, facendo especial fincapé nas 152 prazas para profesorado con especialidade en matemáticas, 142 das cales son prazas de quenda libre:
Código/especialidade Reserva persoas con discapacidade Libre Total
004 Lingua Castelá e Literatura 5 70 75
005 Xeografía e Historia 5 60 65
006 Matemáticas 11 142 153
007 Física e Química 5 83 88
008 Bioloxía e Xeoloxía 4 56 60
011 Inglés 4 46 50
018 Orientación Educativa 3 32 35
019 Tecnoloxía 5 60 65
053 Lingua Galega e Literatura 5 70 75
108 Intervención Sociocomunitaria 1 19 20
110 Organización e Xestión Comercial 2 23 25
113 Organización e Proxectos de Sistemas Enerxéticos 1 14 15
117 Procesos Diagnósticos Clínicos e Produtos Ortoprotésicos 1 14 15
118 Procesos Sanitarios 2 20 22
125 Sistemas Electrotécnicos e Automáticos 2 23 25
Total 56 732 788
Solicitudes: As solicitudes deberán cubrirse na páxina web da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos http://www.edu.xunta.es/oposicions e presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).
Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180321/AnuncioG0164-060318-0002_gl.html

2020  SGAPEIO   globbers joomla templates