Contratación de persoal USC

PRAZA: 2016-PG093 - IP Carmen Cadarso Suárez
Traballo a realizar: Implementación de modelos de regresión para res postas bivariantes baseados en cópulas, para aplicación en bioloxía e ciencias da saúde
Funcións a realizar: Apoio metodolóxico estatístico aos grupos da Red e en estudos de bioloxía eciencias da saúde, especialmente en diab etes e enfermidades cardiovasculares. Apoio en actividades de colaboración con grupos de investigación internacionais. Revisión metodolóxica da regresión distribucional. Revisión da regresión con resposta s multivariantes considerando funcións cópula.
Méritos a valorar:

  • Grao en Bioloxía
  • Máster en técnicas estatísticas
  • Experiencia en asesoramento estatístico no ámbito biomédico, especialmente en cardioxía e endocrinoloxía
  • Coñecementos e aplicacións en técnicas estatísticas en regresión biv ariante distribucional baseado en cópulas
  • Publicacións e/ou comunicacións no ámbito da bioestatística
  • Entrevista persoal. A entrevista realizarase únicamente aos 3 candidatos, que na suma do resto dos méritos acaden un mínimo de 50 puntos 25

 

PRAZA: 2017-PG039 - IP Mª Luz Loureiro García
Trabajo a realizar: Recolección de información básica nos proxectos (EPYRIS, Interreg, 2018), Big Social Data (AEI, 2016). Apoio xeral as novas propostas de investigación e actividades do grupo. Mantenimento da páxina web e as contas do grupo en redes sociais. 
Funciones a realizar: Recolección de información básica nos proxectos (EPYRIS, Interreg, 2018), Big Social Data (AEI, 2016). Apoio xeral as novas propostas de investigación e actividades do grupo. Mantemento da páxina web e as cuentas do grupo en redes sociais.
Méritos a valorar:

  • Expediente en diplomatura en economía, empresariais ou matemáticas
  • Dominio lingua inglesa B (B1 ou superior)
  • Dominio sofware estatístico (Excel, R, SPSS, Stata) e software de deseño (Photoshop, Acrobat Designer...)
  • Entrevista persoal. A entrevista realizarase únicamente aos 3 candidatos, que nla suma do resto dos méritos acaden un mínimo de 50 puntos

 

Máis información

2020  SGAPEIO   globbers joomla templates