Oposicións ao Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado. Oferta de emprego público ano 2018

Titulación: Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto ou Grao ao finalizar o prazo de presentación de instancias.
Persoal: funcionario.
Prazas libres: 28 prazas para o sistema xeral de acceso libre. Do total das prazas se reservará 1 para quen teña a condición legal de persoas con discapacidade cun grao igual ou superior ao 33%.
Prazas de promoción interna: 5.
Prazo de presentación de instancias: do 18 de decembro de 2018 ao 17 de xaneiro de 2019, ambos incluídos. 
Máis información:
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-A-2018-17251.pdf

2022  SGAPEIO   globbers joomla templates