Ofertas de emprego da USC

A Universidade de Santiago de Compostela convoca concurso público para os seguintes contratos:

1.- Desenvolvemento de técnicas eficientes para o procesamento de información LiDAR.

- Retribución bruta mensual: 1200,00€

- Duración do contrato: 21 meses

- Xornada laboral: tempo parcial

- Categoría: Técnico Superior de Apoio a Investigación

- Requisitos: Licenciado/a ou Grao en Enxeñaría Informática Enxeñería Superior en Informática , Fisica ou Matemáticas

 

2.- Implementación de interfaces e difusión de software científico do ámbito da Estatística e a Investigación Operativa que integran a Rede TMATI.

- Retribución bruta mensual: 1462,50€

- Duración do contrato: 6 meses

- Xornada laboral: tempo completo

- Categoría: Técnico Superior de Apoio a Investigación

- Requisitos: Enxeñaría Técnica/Superior Informática. Licenciado/a ou Graduado/a en Matemáticas ou Estatística

 

3.- Implementación de interfaces e difusión de software científico do ámbito da Matemática Aplicada que integran a Rede TMATI.

- Retribución bruta mensual : 1462,50€

- Duración do contrato: 6 meses e 21 días

- Xornada laboral: tempo completo

- Categoría: Investigador en formación

- Requisitos: EnxeñaríaTécnica/Superior. Licenciado/a ou Graduado/a en Física o Matemáticas

 

4.- Prestar apoio na planificación e organización de actividades de divulgación no marco do proxecto “Bioestatística para Vivir e como Vivir da Estatística” FCT-14-8405.

- Retribución bruta mensual : 780,00€

- Duración do contrato: 3 meses

- Xornada laboral: tempo parcial

- Categoría: Investigador en formación

- Requisitos: Licenciatura ou grao en: matemáticas e /ou Estatística. Diplomatura, licenciatura ou grao en Empresariais, Administración e Dirección de Empresas ou Economía

 

Máis Información: Convocatoria

2024  SGAPEIO   globbers joomla templates